Kenmerken ODD

Kinderen met ODD/ CD vertonen een aantal kenmerken die voor de omgeving zeer lastig zijn. Voor deze kinderen zelf uiteraard ook, want ze komen keer op keer in moeilijkheden door dit gedrag. Kinderen met ODD zien de omgeving vaak als potentieel vijandig, omdat ze hun eigen aandeel in de vijandige reacties niet zien, worden ze hierin ook voortdurend bevestigd. Hoewel veel ongehoorzaam gedrag vooral tegen volwassen (de gezagsdragers) is gericht, komen ze ook vaak in conflict met leeftijdgenoten, omdat ze graag de dingen willen laten gebeuren zoals zij dat in gedachten hebben.

Dwars en uitdagend gedrag

  • Vindt het moeilijk te gehoorzamen en doet "lekker niet" wat volwassenen hem vragen.
  • Maakt ruzie met volwassenen en gaat daarmee ook steevast in discussie.
  • Heeft de neiging anderen te plagen of expres te ergeren.
  • Geeft anderen de schuld van zijn eigen fouten.
  • Gedraagt zich zo vooral tegen volwassenen, niet tegen leeftijdgenoten.

Emotionele symptonen

  • Is snel boos en gefrustreerd.
  • Is prikkelbaar en ergert zich snel aan anderen.
  • Is erg driftig

Al deze gedragingen kunnen ook "normaal" zijn en tellen alleen als bewijs voor een stoornis als ze ernstige problemen veroorzaken voor het kind, tenminste 6 maanden aanhouden en niet passen bij de ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk te weten of deze gedragingen zich tegenover alle volwassenen/autoriteitsfiguren voordoen. Als dit niet zo is, kan het ook om een relatieprobleem gaan. ODD kan zich al openbaren vanaf het vierde jaar. Er zijn echter ook kinderen die de stoornis pas ontwikkelen vanaf ongeveer 13 jaar.

Kinderen waarbij al vroeg de stoornis ODD is vastgesteld (early starters) hebben kans dat de stoornis zich binnen vier jaar ontwikkelt tot de anti-sociale gedragsstoornis (Conduct Disorder). Uiteraard gebeurt dit niet bij alle kinderen. Kinderen die op latere leeftijd ODD ontwikkelen (late starters), hebben veel minder kans dat het zover komt, omdat zij een langere periode van "normaal" gedrag achter zich hebben. De vroege starters vertonen ook meer agressieve symptomen.

ODD/CD komen zelden "alleen" voor. Vaak is er sprake van comorbiditeit met ADHD of Gilles de la Tourette. ODD is een aangeboren stoornis, maar kan verergeren door kindfactoren zoals een leesstoornis, een taalstoornis, zwakke verbale begaafdheid,enz. Ook omgevingsfactoren, zoals een inadequate opvoeding kunnen de stoornis verergeren. Aan de andere kant kunnen factoren deze stoornis dus ook (iets) doen afnemen. Een hoog intelligent kind met ouders die consequent en liefdevol opvoeden, zal misschien minder erge symptomen laten zien.

ODD of CD wordt vastgesteld door een psychiater.

Een kind met Conduct Disorder heeft een ernstiger stoornis dan een kind met ODD, met name vanwege de agressiecomponent. Kinderen met CD vertonen anti-sociaal gedrag: ze schenden de fundamentele rechten van anderen (bijvoorbeeld stelen, vechten) en overtreden bij de leeftijd behorende sociale waarden en normen (bijvoorbeeld spijbelen en liegen). De stoornis komt ook voor onder de naam Gedragsstoornis of Anti-Sociale Gedragsstoornis. De stoornis ontwikkelt zich meestal rond het achtste levensjaar.

Gevolgen voor het kind:

Een kind dat vaak brutaal is, andere kinderen pijn doet, pest, snel driftig is en liegt, wordt meestal niet aardig gevonden. Andere kinderen willen niet spelen met het kind of gaan het uitdagen, omdat het zo snel kwaad wordt. Wees dus alert of het kind niet gepest wordt, of dat het kind ten onrechte de schuld krijgt van ruzies.

Wil je weten hoe je hiermee om moet gaan als ouders of docent, neem dan gerust eens contact met me op.

- Naar boven -
- terug -